Telefoon nummer

0317 781 781

Dit is de privacyverklaring van Bed & Breakfast Trouwborst. In deze verklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Bed & Breakfast Trouwborst voldoet aan de bepalingen van de AVG {Algemene Verordening Persoonsgegevens}.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Bed & Breakfast Trouwborst verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze verblijfsaccomodatie en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Andere persoonsgegevens zijn voor ons niet van belang. Bij het inchecken in onze accommodatie kunnen wij om {het tonen van} een legitimatiebewijs vragen. Wij nemen echter geen gegevens uit uw legitimatiebewijs over en maken nooit kopieën van uw legitimatiebewijs.

Bed & Breakfast Trouwborst verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: Het reserveren en factureren van je verblijf in onze accommodatie en het – op verzoek van de gemeente – bijhouden van het nachtregister voor de toeristenbelasting.

Beveiliging

In ons kamer aanvraag/contactformulier gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem {Secure Socket Layer}. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser. Bij voorkeur wisselen we per e-mail geen persoonsgegevens uit. In onze bevestigingsmails gebruiken we dan ook uitsluitend je naam, tenzij je zelf verzoekt om een bevestiging met andere gegevens daarin vermeld.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van een cookiemelder.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Na afloop van je verblijf op Bed & Breakfast Trouwborst bewaren wij bovengenoemde gegevens in onze administratie op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij van jou hebben en deze op verzoek te laten verwijderen.

Delen met anderen

Bed & Breakfast Trouwborst verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dit is een vrijblijvende aanvraag, pas als de boeking is bevestigd is deze definitief.

annulering beleid u kunt tot 24 uur van tevoren annuleren

PRIVACY BELEID 

RoomRaccoon respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking apparaten niet accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere traceersystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacy beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

1.    Website (hierna: “Website”) RoomRaccoon. Bookings Engine gebruikt voor ____________, wettelijke bedrijfsnaam _______________.

2.    Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “verantwoordelijke”): RoomRaccoon, gevestigd te Keizerstraat 15, 4811 HL Breda, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: 67848540 .

Artikel 2 – Verantwoordelijkheden

1.    De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of problemen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.

2.    De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen

– wegens het gebruik van de website of via het internet toegankelijke diensten

– voor het schenden van de voorwaarden van dit privacy beleid

3.    De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de beheerder.

4.    Indien de verantwoordelijke voor de verwerking in een geschil wordt betrokken vanwege uw misbruiken/gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.

Artikel 3 – Verzameling van gegevens

1.    Uw persoonsgegevens worden verzameld door RoomRaccoon en (een) externe verwerker(s).

2.    Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).

3.    Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4.    De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een (commerciële) relatie met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot informatie

1.    Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2.    U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@roomraccoon.com.

3.    Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.

4.    Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

5.    Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 5 – Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de verantwoordelijke voor de verwerking is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.